Sztorm Grupa
Pobierz aplikację do nauki żeglarstwa SZTORM APPKA
 • 655b6dab9dd25_jacht.jpg

  Żeglarz Jachtowy

boat
Patent żeglarza jachtowego uzyskuje osoba, która:

 

 1. Ukończyła 14. rok życia.
 2. Zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.
sizer 0

Liczba nowych żeglarzy

w 2023 roku!

certificate
Uprawnienia
Żeglarza Jachtowego

 

Osoba posiadająca patent żeglarza jachtowego jest uprawniona do prowadzenia jachtów żaglowych:

 • bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych,
 • bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

Egzamin na Żeglarza Jachtowego
Warunki przystąpienia

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest dokonanie zapisu oraz opłaty za egzamin poprzez formularz elektroniczny, ukończenie 14 lat oraz okazanie dowodu tożsamości (osoby uczące się w wieku do 26 lat muszą okazać ważną legitymację uczniowską/studencką w celu potwierdzenia ulgi 50%). Osoby niepełnoletnie muszą mieć pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na uprawianie turystyki wodnej. W dniu egzaminu należy mieć przy sobie:

 

 • ważny dokument tożsamości,
 • w przypadku osób niepełnoletnich: podpisaną „Zgoda Rodziców na uprawianie turystyki wodnej” (Pobierz: Zgoda rodziców na uprawianie turystyki wodnej),
 • w przypadku uczniów/studentów do 26 roku życia – ważny dokument uprawniający do zniżki (np. legitymacja szkolna),
 • długopis.

Patent Żeglarza Jachtowego
Harmonogram egzaminów

expand Zalew Zegrzyński

2024:

 

 • 21.04.2024 niedziela godz. 9.00
 • 5.05.2024 niedziela godz. 9.00
 • 2.06.2024 niedziela godz. 9.00
 • 7.06.2024 piątek godz. 9.00
 • 21.06.2024 piątek godz. 9.00
 • 30.06.2024 niedziela godz. 9.00
 • 5.07.2024 piątek godz. 9.00
 • 19.07.2024  piątek godz. 9.00
 • 28.07.2024 niedziela godz. 9.00
 • 2.08.2024 piątek godz. 9.00
 • 16.08.2024 piątek godz. 9.00
 • 30.08.2024 piątek godz. 9.00
 • 1.09.2024 piątek godz. 9.00
 • 13.09.2024 piątek godz. 9.00
 • 27.09.2024 piątek godz. 9.00
 • 29.09.2024 niedziela godz. 9.00
 • 27.10.2024 niedziela godz. 9.00
expand Mazury

2024:

 

 • 4.05.2024 sobota
 • 11.05.2024 sobota
 • 18.05.2024  sobota
 • 25.05.2024  sobota
 • 1.06.2024  sobota
 • 8.06.2024  sobota
 • 15.06.2024  sobota
 • 5.07.2024 piątek (obóz szkoleniowy)
 • 19.07.2024 piątek (obóz szkoleniowy)
 • 2.08.2024 piątek (obóz szkoleniowy)
 • 16.08.2024 piątek (obóz szkoleniowy)
 • 30.08.2024 piątek (obóz szkoleniowy)
 • 7.09.2024  sobota
 • 14.09.2024  sobota
 • 21.09.2024 sobota
 • 28.09.2024  sobota

 

expand Pogoria I

2024:

 

 • 21.04.2024 niedziela godz. 9.00
 • 5.05.2024 niedziela godz. 9.00
 • 2.06.2024 niedziela godz. 9.00
 • 7.06.2024 piątek godz. 9.00
 • 21.06.2024 piątek godz. 9.00
 • 30.06.2024 niedziela godz. 9.00
 • 5.07.2024 piątek godz. 9.00
 • 19.07.2024  piątek godz. 9.00
 • 28.07.2024 niedziela godz. 9.00
 • 2.08.2024 piątek godz. 9.00
 • 16.08.2024 piątek godz. 9.00
 • 30.08.2024 piątek godz. 9.00
 • 1.09.2024 piątek godz. 9.00
 • 13.09.2024 piątek godz. 9.00
 • 27.09.2024 piątek godz. 9.00
 • 29.09.2024 niedziela godz. 9.00
 • 27.10.2024 niedziela godz. 9.00

Przedstawione daty i godziny egzaminów mogą ulec zmianie. Godziny egzaminów potwierdzone są na tydzień przed egzaminem.

W przypadku chęci przystąpienia do egzaminu konieczne dokonanie zapisu poprzez formularz rezerwacyjny.

Prosimy o poprawne wpisywanie danych w formularzu zgłoszeniowym! Podane dane będą widoczne na zaświadczeniu, które jest przekazywane do Polskiego Związku Żeglarskiego.  

Zapisy na egzamin
Formularz rezerwacji

Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych do uzyskania patentu Żeglarza Jachtowego.

 

Egzamin na Żeglarza Jachtowego składa się z części teoretycznej i części praktycznej. Część teoretyczna ma formę pisemną i składa się z testu jednokrotnego wyboru. Test zawiera 75 pytań i na jego rozwiązanie jest 90 minut. Pozytywny wynik tej części egzaminu zapewnia 65 prawidłowych odpowiedzi. Część praktyczna egzaminu obejmuje wykonanie wybranych przez komisję elementów egzaminacyjnych, określonych indywidualnie dla każdego zdającego. Za pozytywny wynik egzaminu praktycznego uważa się prawidłowe wykonanie wszystkich elementów wskazanych przez egzaminatora do wykonania.

Zagadnienia egzaminacyjne
Wiedza teoretyczna i praktyczna

expand Wiedza teoretyczna
 1. Budowa jachtów, w tym: a) zasady obsługi instalacji jachtowych, b) obsługa silnika jachtowego.
 2. Teoria żeglowania, w tym: a) kursy jachtu względem wiatru, b) wiatr rzeczywisty i pozorny, c) praca żagli oraz działanie steru, d) siły działające na jacht, e) stateczność jachtu, f) żegluga w trudnych warunkach pogodowych.
 3. Zasady eksploatacji oraz manewrowania jachtem pod żaglami i na silniku.
 4. Podstawy locji, w tym: a) znaki żeglugowe i oznakowanie dróg wodnych, b) mapy i przewodniki, c) drogi wodne i budowle hydrotechniczne.
 5. Wiadomości z zakresu ratownictwa wodnego, w tym: a) podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych, b) wyposażenie jachtu w środki bezpieczeństwa i posługiwanie się nimi, c) działania w przypadku wywrotki jachtu, awarii lub wypadku, d) ratowanie człowieka za burtą, e) udzielanie pierwszej pomocy, f) hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii, g) sztrandowanie.
 6. Wiadomości z zakresu meteorologii, w tym: a) skala prędkości wiatru, b) zjawiska meteorologiczne i ich oznaki, c) komunikaty meteorologiczne.
 7. Pomoce nawigacyjne.
 8. Ochrona wód przed zanieczyszczaniem.
 9. Podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych.
 10. Etykieta jachtowa – zasady zachowania się na jachcie i obyczaje żeglarskie.
expand Umiejętności praktyczne
 1. Manewry pod żaglami w zakresie: a) optymalnego doboru żagli do panujących warunków, b) prowadzenia jachtu pod żaglami przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem, c) sprawdzenia umiejętności wykonania manewrów: zwrot przez sztag, zwrot przez rufę, dojście do boi, odejście od boi, dojście i odejście od nabrzeża, stawanie w dryf, alarm „człowiek za burtą”;
 2. Manewry jachtem żaglowym na silniku w zakresie: a) kotwiczenie i cumowanie w różnych warunkach, b) umiejętność prowadzenia jachtu żaglowego na silniku przy spotkaniu z innym jachtem, c) alarm „człowiek za burtą”;
 3. Kierowanie załogą: umiejętność wydawania komend i egzekwowania ich wykonania we właściwym momencie, stosownie do sytuacji, w jakiej znajduje się jacht;
 4. Praca w charakterze członka załogi: a) wykonywanie poleceń prowadzącego jacht, b) odpowiadanie na komendy, c) zachowanie się w czasie alarmu „człowiek za burtą”;
 5. Prace bosmańskie: a) umiejętność wiązania podstawowych węzłów żeglarskich, b) podstawowe prace przy obsłudze urządzeń i instalacji jachtowych.

Po egzaminie
Zaświadczenie
o zdaniu egzaminu

 

shield2

Po otrzymaniu pozytywnego wyniku obydwu części egzaminu egzaminowany otrzymuje Zaświadczenie o zdaniu egzaminu.

Na jego podstawie generuje wniosek o wydanie patentu żeglarskiego.