Żeglarz Jachtowy

Patent żeglarza jachtowego uzyskuje osoba, która:

 1. Ukończyła 14. rok życia.
 2. Zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.

Liczba nowych żeglarzy w 2021 roku!

Uprawnienia Żeglarza Jachtowego

Osoba posiadająca patent żeglarza jachtowego jest uprawniona do prowadzenia jachtów żaglowych:

 • bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych,
 • bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.
Warunki przystąpienia do Egzaminu na Żeglarza Jachtowego

Warunkiem przystąpienia do egzaminu na Żeglarza Jachtowego jest dokonanie zapisu na egzamin przez formularz elektroniczny, ukończenie 14 lat, okazanie dowodu tożsamości i uiszczenie opłaty za egzamin w wysokości 250 zł (osoby uczące się w wieku do 26 lat, po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej 125zł). Osoby niepełnoletnie muszą mieć pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na uprawianie turystyki wodnej. W dniu egzaminu należy mieć przy sobie:

 • ważny dokument tożsamości,
 • w przypadku osób niepełnoletnich: podpisaną „Zgoda Rodziców na uprawianie turystyki wodnej” (Pobierz: Zgoda rodziców na uprawianie turystyki wodnej),
 • w przypadku uczniów/studentów do 26 roku życia– ważny dokument uprawniający do zniżki (np. legitymacja szkolna),
 • długopis.

Harmonogram egzaminów na Patent Żeglarza Jachtowego:


 • 24.04.2022, niedziela godz. 9.00
 • 08.05.2022 niedziela godz. 9.00
 • 05.06.2022 niedziela godz. 9.00
 • 10.06.2022, piątek godz.10.00
 • 24.06.2022, piątek godz.10.00
 • 26.06.2022 niedziela godz. 9.00
 • 08.07.2022, piątek godz.10.00
 • 22.07.2022, piątek godz.10.00
 • 31.07.2022 niedziela godz. 9.00
 • 05.08.2022, piątek godz.10.00
 • 28.08.2022 niedziela godz. 9.00
 • 02.09.2022, piątek godz.10.00
 • 16.09.2022, piątek godz.10.00
 • 30.09.2022, piątek godz.10.00
 • 02.10.2022 niedziela godz. 9.00
 • 14.10.2022, piątek godz.10.00
 • 30.10.2022 niedziela godz. 9.00

Przedstawione daty i godziny egzaminów mogą ulec zmianie.  Godziny egzaminów potwierdzone są na tydzień przed egzaminem.

W przypadku chęci przystąpienia do egzaminu konieczne dokonanie zapisu poprzez formularz rezerwacyjny.

 • 30.04.2022 sobota 9.00
 • 07.05.2022 sobota 9.00
 • 14.05.2022 sobota 9.00
 • 21.05.2022 sobota 9.00
 • 28.05.2022 sobota 9.00
 • 04.06.2022 sobota 9.00
 • 11.06.2022 sobota 9.00
 • 18.06.2022 sobota 9.00
 • 07.07.2022 czwartek 9.00
 • 21.07.2022 czwartek 9.00
 • 04.08.2022 czwartek 9.00
 • 18.08.2022 czwartek 9.00
 • 03.09.2022 sobota 9.00
 • 10.09.2022 sobota 9.00
 • 17.09.2022 sobota 9.00
 • 24.09.2022 sobota 9.00

Przedstawione daty i godziny egzaminów mogą ulec zmianie.  Godziny egzaminów potwierdzone są na tydzień przed egzaminem.

W przypadku chęci przystąpienia do egzaminu konieczne dokonanie zapisu poprzez formularz rezerwacyjny.

 • 24.04.2022, niedziela godz. 9.00
 • 08.05.2022 niedziela godz. 9.00
 • 05.06.2022 niedziela godz. 9.00
 • 10.06.2022, piątek godz.10.00
 • 24.06.2022, piątek godz.10.00
 • 26.06.2022 niedziela godz. 9.00
 • 08.07.2022, piątek godz.10.00
 • 22.07.2022, piątek godz.10.00
 • 31.07.2022 niedziela godz. 9.00
 • 05.08.2022, piątek godz.10.00
 • 28.08.2022 niedziela godz. 9.00
 • 02.09.2022, piątek godz.10.00
 • 16.09.2022, piątek godz.10.00
 • 30.09.2022, piątek godz.10.00
 • 02.10.2022 niedziela godz. 9.00
 • 14.10.2022, piątek godz.10.00
 • 30.10.2022 niedziela godz. 9.00

Przedstawione daty i godziny egzaminów mogą ulec zmianie.  Godziny egzaminów potwierdzone są na tydzień przed egzaminem.

W przypadku chęci przystąpienia do egzaminu konieczne dokonanie zapisu poprzez formularz rezerwacyjny.Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych do uzyskania patentu Żeglarza Jachtowego.

Egzamin na Żeglarza Jachtowego składa się z części teoretycznej i części praktycznej. Część teoretyczna ma formę pisemną i składa się z testu jednokrotnego wyboru. Test zawiera 75 pytań i na jego rozwiązanie jest 90 minut. Pozytywny wynik tej części egzaminu zapewnia 65 prawidłowych odpowiedzi. Część praktyczna egzaminu obejmuje wykonanie wybranych przez komisję elementów egzaminacyjnych, określonych indywidualnie dla każdego zdającego. Za pozytywny wynik egzaminu praktycznego uważa się prawidłowe wykonanie wszystkich elementów wskazanych przez egzaminatora do wykonania.Zagadnienia egzaminacyjne


Wiedza teoretyczna
 1. Budowa jachtów, w tym: a) zasady obsługi instalacji jachtowych, b) obsługa silnika jachtowego.
 2. Teoria żeglowania, w tym: a) kursy jachtu względem wiatru, b) wiatr rzeczywisty i pozorny, c) praca żagli oraz działanie steru, d) siły działające na jacht, e) stateczność jachtu, f) żegluga w trudnych warunkach pogodowych.
 3. Zasady eksploatacji oraz manewrowania jachtem pod żaglami i na silniku.
 4. Podstawy locji, w tym: a) znaki żeglugowe i oznakowanie dróg wodnych, b) mapy i przewodniki, c) drogi wodne i budowle hydrotechniczne.
 5. Wiadomości z zakresu ratownictwa wodnego, w tym: a) podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych, b) wyposażenie jachtu w środki bezpieczeństwa i posługiwanie się nimi, c) działania w przypadku wywrotki jachtu, awarii lub wypadku, d) ratowanie człowieka za burtą, e) udzielanie pierwszej pomocy, f) hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii, g) sztrandowanie.
 6. Wiadomości z zakresu meteorologii, w tym: a) skala prędkości wiatru, b) zjawiska meteorologiczne i ich oznaki, c) komunikaty meteorologiczne.
 7. Pomoce nawigacyjne.
 8. Ochrona wód przed zanieczyszczaniem.
 9. Podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych.
 10. Etykieta jachtowa – zasady zachowania się na jachcie i obyczaje żeglarskie.

Umiejętności praktyczne
 1. Manewry pod żaglami w zakresie: a) optymalnego doboru żagli do panujących warunków, b) prowadzenia jachtu pod żaglami przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem, c) sprawdzenia umiejętności wykonania manewrów: zwrot przez sztag, zwrot przez rufę, dojście do boi, odejście od boi, dojście i odejście od nabrzeża, stawanie w dryf, alarm „człowiek za burtą”;
 2. Manewry jachtem żaglowym na silniku w zakresie: a) kotwiczenie i cumowanie w różnych warunkach, b) umiejętność prowadzenia jachtu żaglowego na silniku przy spotkaniu z innym jachtem, c) alarm „człowiek za burtą”;
 3. Kierowanie załogą: umiejętność wydawania komend i egzekwowania ich wykonania we właściwym momencie, stosownie do sytuacji, w jakiej znajduje się jacht;
 4. Praca w charakterze członka załogi: a) wykonywanie poleceń prowadzącego jacht, b) odpowiadanie na komendy, c) zachowanie się w czasie alarmu „człowiek za burtą”;
 5. Prace bosmańskie: a) umiejętność wiązania podstawowych węzłów żeglarskich, b) podstawowe prace przy obsłudze urządzeń i instalacji jachtowych.Zapisy na egzamin

Po egzaminie

Po otrzymaniu pozytywnego wyniku obydwu części egzaminu, egzaminowany otrzymuje Zaświadczenie o zdaniu egzaminu. Na jego podstawie generuje wniosek o wydanie patentu żeglarskiegoZobacz także: 

BLOG. Zdałeś egzamin na patent i co dalej? Jak wyrobić dokumenty i o czym pamiętać?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (8 -liczba głosów, ocena: 4,88 z 5)
Loading...