Jachtowy Sternik Morski

Patent jachtowego sternika morskiego uzyskuje osoba, która:

1. Ukończyła 18. rok życia.
2. Odbyła co najmniej dwa rejsy po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi.
3. Zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.

Uprawnienia Jachtowego Sternika Morskiego

Osoba posiadająca patent jachtowego sternika morskiego jest uprawniona do prowadzenia jachtów żaglowych:

 • po wodach śródlądowych;
 • o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich.

 


Warunki przystąpienia do Egzaminu na Jachtowego Sternika Morskiego

Warunkiem przystąpienia do egzaminu na Jachtowego Sternika Morskiego jest ukończenie 18 lat, okazanie dowodu tożsamości i uiszczenie opłaty za egzamin w wysokości 350 zł (osoby uczące się w wieku do 26 lat, po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej 175 zł) gotówką w dniu egzaminu, okazanie minimum dwóch pozytywnych opinii z rejsów potwierdzające posiadanie stażu morskiego ponad 200h, okazanie patentu Żeglarza Jachtowego.

Osoby nie posiadające patentu Żeglarza Jachtowego muszą zdawać egzamin teoretyczny z podwójnego zakresu wymagań – na Żeglarza Jachtowego oraz na Jachtowego Sternika Morskiego.

W dniu egzaminu należy mieć przy sobie:

 • ważny dokument tożsamości,
 • w przypadku uczniów/studentów do 26 roku życia– ważny dokument uprawniający do zniżki (np. legitymacja szkolna),
 • oryginalne opinie z odbytych rejsów dokumentującestaż morski w wymiarze co najmniej 200 h żeglugi zdobyty w minimum 2 rejsach pełnomorskich,
 • patent Żeglarza Jachtowego,
 • gotówkę na opłatę egzaminacyjną,
 • długopis.

Harmonogram Egzaminów

SZYBENIK, CHORWACJA

04.05.2019

28.09.2019

Zakres wiedzy i umiejętności

Egzamin na Sternika Morskiego składa się z części teoretycznej i części praktycznej.

Wiedza teoretyczna
 1. Jachty żaglowe morskie, w tym:
  1. eksploatacja i budowa instalacji i urządzeń jachtu oraz ocena ich stanu technicznego,
  2. obsługa przyczepnych i stacjonarnych silników spalinowych;
 2. Locja, w tym:
  1. oznakowanie nawigacyjne,
  2. morskie pomoce nawigacyjne i ich wykorzystanie (mapy nawigacyjne, spisy świateł),
  3.  znaki i skróty stosowane na mapach
  4.  podstawowa znajomość układu tablic pływów i prądów pływowych,
  5. przygotowanie nawigacyjne wejścia do portu;
 3. Nawigacja, w tym:
  1. jachtowe urządzenia nawigacyjne (sondy, odbiorniki systemów nawigacji satelitarnej, wskaźniki wielofunkcyjne itp.),
  2. podstawy nawigacji terestrycznej,
  3. nawigacja zliczeniowa;
 4. Meteorologia, w tym:
  1. podstawowe przyrządy meteorologiczne i ich wykorzystanie,
  2. radiowe komunikaty meteorologiczne dla żeglugi, system transmisji ostrzeżeń nawigacyjnych i meteorologicznych;
 5. Sygnalizacja i łączność, w tym:
  1. sygnalizacja wzywania pomocy, procedury GMDSS, wykorzystanie środków pirotechnicznych oraz radiostacji VHF,
  2. sygnały ostrzegawcze;
 6. Ratownictwo, w tym:
  1. podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych,
  2. postępowanie w przypadku pożaru, awarii takielunku, kolizji lub wypadku,
  3. przygotowanie do sztormu i techniki sztormowania,
  4. udzielanie pierwszej pomocy i współdziałanie ze stacjami ratownictwa i śmigłowcem ratowniczym oraz łodzią zabezpieczenia ratowniczego,
  5. „człowiek za burtą” na morzu,
  6. hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii,
  7. sztrandowanie;
 7. Planowanie rejsu, z uwzględnieniem:
  1. ograniczeń wyjścia i wejścia do portu,
  2. odległości i czasu trwania rejsu,
  3. ewentualnych zagrożeń w czasie rejsu,
  4. przygotowania załogi i jachtu;
 8. Podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych.
Umiejętności praktyczne
 1. Manewry pod żaglami w zakresie:
  1. optymalnego doboru żagli do panujących warunków,
  2. prowadzenia jachtu pod żaglami przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem,
  3. sprawdzenia umiejętności wykonania manewrów: zwrot przez sztag, zwrot przez rufę, dojście do boi, odejście od boi, dojście i odejście od nabrzeża, stawanie w dryf, alarm „człowiek za burtą”;
 2. Manewry na silniku na jachcie morskim wyposażonym w silnik zapewniający uzyskanie prędkości nie mniejszej niż 4 węzły w zakresie:
  1. kotwiczenie i cumowanie w różnych warunkach,
  2. alarm „człowiek za burtą”;
 3. Kierowanie załogą: umiejętność wydawania komend i egzekwowania ich wykonania we właściwym momencie, stosownie do sytuacji, w jakiej znajduje się jacht.

Osoby nie posiadające patentu Żeglarza Jachtowego muszą zdawać egzamin teoretyczny z podwójnego zakresu wymagań – na Żeglarza Jachtowego oraz na Jachtowego Sternika Morskiego.

W przypadku otrzymania pozytywnego wyniku obydwu części egzaminu, egzaminowany otrzymuje Zaświadczenie o zdaniu egzaminu. Na jego podstawie generuje wniosek o wydanie patentu żeglarskiego.


Zarezerwuj miejsce na kursie!

Skontaktuj się z nami: tel. 669 900 600 e-mail: rezerwacja@sztormgrupa.pl


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 -liczba głosów, ocena: 4,67 z 5)
Loading...