Jachtowy Sternik Morski


Patent jachtowego sternika morskiego uzyskuje osoba, która:

1. Ukończyła 18. rok życia.
2. Odbyła co najmniej dwa rejsy po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi.
3. Zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.

 

Uprawnienia Jachtowego Sternika Morskiego

Osoba posiadająca patent jachtowego sternika morskiego jest uprawniona do prowadzenia jachtów żaglowych:

1) po wodach śródlądowych;

2) o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich.

 

Warunki przystąpienia do Egzaminu na Jachtowego Sternika Morskiego

Warunkiem przystąpienia do egzaminu na Jachtowego Sternika Morskiego jest ukończenie 18 lat, okazanie dowodu tożsamości i uiszczenie opłaty za egzamin w wysokości 350 zł (osoby uczące się w wieku do 26 lat, po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej 175 zł) gotówką w dniu egzaminu, okazanie minimum dwóch pozytywnych opinii z rejsów potwierdzające posiadanie stażu morskiego ponad 200h, okazanie patentu Żeglarza Jachtowego.

Osoby nie posiadające patentu Żeglarza Jachtowego muszą zdawać egzamin teoretyczny z podwójnego zakresu wymagań – na Żeglarza Jachtowego oraz na Jachtowego Sternika Morskiego.

W dniu egzaminu należy mieć przy sobie:

 • ważny dokument tożsamości,
 • w przypadku uczniów/studentów do 26 roku życia– ważny dokument uprawniający do zniżki (np. legitymacja szkolna),
 • oryginalne opinie z odbytych rejsów dokumentującestaż morski w wymiarze co najmniej 200 h żeglugi zdobyty w minimum 2 rejsach pełnomorskich,
 • patent Żeglarza Jachtowego,
 • gotówkę na opłatę egzaminacyjną,
 • długopis.

Harmonogram Egzaminów na Jachtowego Sternika Morskiego:

29.09.2018 Szybenik, Chorwacja

Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych do uzyskania patentu Jachtowego Sternika Morskiego.

Egzamin na Żeglarza Jachtowego składa się z części teoretycznej i części praktycznej.


Wiedza teoretyczna
 1. Jachty żaglowe morskie, w tym:
 2. a) eksploatacja i budowa instalacji i urządzeń jachtu oraz ocena ich stanu technicznego,
 3. b) obsługa przyczepnych i stacjonarnych silników spalinowych;
 4. Locja, w tym:
 5. a) oznakowanie nawigacyjne,
 6. b) morskie pomoce nawigacyjne i ich wykorzystanie (mapy nawigacyjne, spisy świateł),
 7. c) znaki i skróty stosowane na mapach,
 8. d) podstawowa znajomość układu tablic pływów i prądów pływowych,
 9. e) przygotowanie nawigacyjne wejścia do portu;
 10. Nawigacja, w tym:
 11. a) jachtowe urządzenia nawigacyjne (sondy, odbiorniki systemów nawigacji satelitarnej, wskaźniki wielofunkcyjne itp.),
 12. b) podstawy nawigacji terestrycznej,
 13. c) nawigacja zliczeniowa;
 14. Meteorologia, w tym:
 15. a) podstawowe przyrządy meteorologiczne i ich wykorzystanie,
 16. b) radiowe komunikaty meteorologiczne dla żeglugi, system transmisji ostrzeżeń nawigacyjnych i meteorologicznych;
 17. Sygnalizacja i łączność, w tym:
 18. a) sygnalizacja wzywania pomocy, procedury GMDSS, wykorzystanie środków pirotechnicznych oraz radiostacji VHF,
 19. b) sygnały ostrzegawcze;
 20. Ratownictwo, w tym:
 21. a) podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych,
 22. b) postępowanie w przypadku pożaru, awarii takielunku, kolizji lub wypadku,
 23. c) przygotowanie do sztormu i techniki sztormowania,
 24. d) udzielanie pierwszej pomocy i współdziałanie ze stacjami ratownictwa i śmigłowcem ratowniczym oraz łodzią zabezpieczenia ratowniczego,
 25. e) „człowiek za burtą” na morzu,
 26. f) hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii,
 27. g) sztrandowanie;
 28. Planowanie rejsu, z uwzględnieniem:
 29. a) ograniczeń wyjścia i wejścia do portu,
 30. b) odległości i czasu trwania rejsu,
 31. c) ewentualnych zagrożeń w czasie rejsu,
 32. d) przygotowania załogi i jachtu;
 33. Podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych.
Umiejętności praktyczne
 1. Manewry pod żaglami w zakresie:
 2. a) optymalnego doboru żagli do panujących warunków,
 3. b) prowadzenia jachtu pod żaglami przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem,
 4. c) sprawdzenia umiejętności wykonania manewrów: zwrot przez sztag, zwrot przez rufę, dojście do boi, odejście od boi, dojście i odejście od nabrzeża, stawanie w dryf, alarm „człowiek za burtą”;
 5. Manewry na silniku na jachcie morskim wyposażonym w silnik zapewniający uzyskanie prędkości nie mniejszej niż 4 węzły w zakresie:
 6. a) kotwiczenie i cumowanie w różnych warunkach,
 7. b) alarm „człowiek za burtą”;
 8. Kierowanie załogą: umiejętność wydawania komend i egzekwowania ich wykonania we właściwym momencie, stosownie do sytuacji, w jakiej znajduje się jacht.

Osoby nie posiadające patentu Żeglarza Jachtowego muszą zdawać egzamin teoretyczny z podwójnego zakresu wymagań – na Żeglarza Jachtowego oraz na Jachtowego Sternika Morskiego.

W przypadku otrzymania pozytywnego wyniku obydwu części egzaminu, egzaminowany otrzymuje Zaświadczenie o zdaniu egzaminu. Na jego podstawie generuje wniosek o wydanie patentu żeglarskiego.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 -liczba głosów, ocena: 5,00 z 5)
Loading...